GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

Quan HỆ CÔNG CHÚNG

Xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả, quảng bá thương hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Quảng BÁ TUYểN SINH

Xây dựng chiến lược, Tổ chức quang bá tuyển sinh các hệ đào tạo  

 

xÚC tiến đào tạo

Tổ chức xúc tiến đào tạo tại các địa phương, các đơn vị liên keets trong và ngoài nước. 

 

Tư VẤN VIỆC LÀM

HỖ TRỢ SINH VIÊN 

THÀNH VIÊN TRUNG TÂM

TS. NGUYỄN VĂN QUÂN
Phó giám đốc phụ trách

Ths. Trương tạ hằng nga
Chuyên Viên

THS. đõ thị kim hương
Phó giám đốc

Bùi Đạo Tĩnh
Cán Sự

NGUYỄN THỊ LƯƠNG
Chuyên Viên

Nguyễn Phúc Việt
Chuyên Viên

Hoàng Thị Hòa
Chuyên Viên Thiết kế

Đoàn Minh Tuân
Chuyên Viên

Tin tức và sự kiện

LIÊN HỆ